Bild på logotyp

 

 

*

STADGAR FÖR LIDINGÖ TRÅDGILLE

§ 1. Namn och ändamål

Föreningen, vars namn är Lidingö Trådgille, är en ideell förening med ändamål att främja medlemmarnas intresse och förståelse för textil,  främst genom att för medlemmarna anordna utställningar och föredrag.

§ 2. Medlemskap och medlemsavgifter
Medlemmar i föreningen bör i första hand vara Lidingöbor. Årets medlemsavgift bestäms vid ordinarie årsmöte. Medlemskap upphör automatiskt om den av årsmötet beslutade medlemsavgiften inte betalats.

§ 3. Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls en gång per år före mars månads utgång,  tid och plats  bestäms av styrelsen. Till extra stämma kallas när styrelsen så anser lämpligt eller då minst 10% av föreningens medlemmar önskar detta. Vid denna får inte förekomma andra ärenden än som angetts i kallelsen. Kallelse till årsmöte skall ske senast två veckor före årsmötet.

§ 4. Styrelse
Föreningens angelägenheter ombesörjs av en styrelse bestående av ordförande och minst  6 ledamöter, vilka gemensamt är ansvariga för förvaltning och vård av föreningen.
Ordförande väljs för en tid av ett år, övriga ledamöter väljs växelvis för en tid av två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser arbetsgrupper inom olika ämnesområden. Styrelsen är beslutsmässig då minst 5 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen skall avge verksamhetsberättelse. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.

§ 5. Verksamhetsår
Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12. Föreningens räkenskaper och övriga angelägenheter skall granskas av revisorerna före varje årsmöte. Samtliga handlingar skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 6. Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar är inte giltigt med mindre än att det fattas på ordinarie årsmöte med minst 2/3 majoritet.

§ 7. Upplösning av föreningen
För upplösningen av föreningen fordras att beslut fattas av två på varandra följande årsmöten, därav minst ett ordinarie, och på det möte som sist hålles bifalls av minst två tredjedelar av de närvarande. Över dispositionen av föreningens tillgångar beslutas vid sista mötet.

§ 8. Hedersmedlem
Årsmötet kan på förslag av medlem kalla person, som utfört särskilt förtjänstfullt arbete inom föreningen, till hedersmedlem. Hedersmedlem räknas som fullvärdig medlem och är befriad från medlemsavgift.  

             
(Stadgarna justerade vid årsmötet 2010-03-04)